• ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

พิธียกเสาเอก อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

2023-03-07 10:59:12
อ่านเพิ่มเติม

รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเ...

2022-12-15 14:57:57
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Metaverse Educat...

2022-12-15 14:55:38
อ่านเพิ่มเติม

คณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ...

2022-07-12 15:58:16
อ่านเพิ่มเติม

“วันสงกรานต์สานใจ”  ประจำปี 2565...

2022-04-22 09:11:42
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติหน้าที่ งานประชุมวิ...

2022-03-03 00:47:48
อ่านเพิ่มเติม