• ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

-5 เมษายน 2564 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมโ...

2021-04-08 14:27:46
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย สนับสนุนเครื่องมือ อาจารย์ แล...

2021-04-02 00:37:01
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน 5 ส ประจำปี 2564...

2021-03-31 16:38:20
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต จัดอบรมนักศึกษาพี่เลี้ยง ...

2021-03-29 14:32:08
อ่านเพิ่มเติม

นายดำรงศักดิ์ บุญสกุลศักดิ์ ผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองแรง...

2021-03-29 13:59:29
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 - 15.30 น นักศึกษาสาขาวิชา...

2021-03-19 23:18:29
อ่านเพิ่มเติม