• ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย รับการตรวจประกันระดับหลักสูตร...

2021-06-22 11:30:50
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ...

2021-06-21 16:38:16
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการทวนสอบรายวิชาประจำภาคเรียน...

2021-04-26 01:44:17
อ่านเพิ่มเติม

-5 เมษายน 2564 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมโ...

2021-04-08 14:27:46
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย สนับสนุนเครื่องมือ อาจารย์ แล...

2021-04-02 00:37:01
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน 5 ส ประจำปี 2564...

2021-03-31 16:38:20
อ่านเพิ่มเติม