• ...
  • ...

ข่าวสารในคณะ

สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการทวนสอบรายวิชาประจำภาคเรียน...

2021-04-26 01:44:17
อ่านเพิ่มเติม

-5 เมษายน 2564 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมโ...

2021-04-08 14:27:46
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย สนับสนุนเครื่องมือ อาจารย์ แล...

2021-04-02 00:37:01
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน 5 ส ประจำปี 2564...

2021-03-31 16:38:20
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต จัดอบรมนักศึกษาพี่เลี้ยง ...

2021-03-29 14:32:08
อ่านเพิ่มเติม

นายดำรงศักดิ์ บุญสกุลศักดิ์ ผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองแรง...

2021-03-29 13:59:29
อ่านเพิ่มเติม