สายวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง. ทองลิ่ม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช จินดาสกุลยนต์

กรรมการ

อาจารย์ พลอยไพลิน น้อยบาท

กรรมการ

ดร.โชติ อินทวงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ สุริคำ

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อาจารย์ สันติภาพ กั้วพรหม

ประธานสาขา

อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

กรรมการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ

กรรมการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยาวุธ เสาวคนธ์

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ยงค์อำนวย

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ นมรักษ์

กรรมการ

อาจารย์ญาณี เพลิงพิษ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา บุญเกิด

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ

ประธานสาขา

อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ วิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ธนกฤต จันทร์ชิดฟ้า

กรรมการ

อาจารย์ ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์

กรรมการ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์

ประธานสาขา

อาจารย์ จันทิมา ดรจันทร์ใต้

กรรมการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

กรรมการ

อาจารย์ สุธาสินี พิชัยกาล

กรรมการ

อาจารย์ อมลรดา รงค์ทอง

กรรมการและเลขานุการ