ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7 

โดย : ADMIN วันที่ : 27/08/2564 เวลา : 12:01 ดูไปแล้ว : 28 ครั้ง

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7 

(ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบชื่อท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ประเภทนักศึกษา มารายงานตัวและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตหน้าที่                                 

ในวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์”