ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดี

ผศ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อ.ดร.นพดล อ่ำดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรมและงานประกันคุณภาพ

ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประธานสาขาประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ดุษฎีบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ยงค์อำนวย

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม

อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์ จันทิมา ดรจันทร์ใต้

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย