ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9812362

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
เบอร์โทรศัพท์ : 032-205369 ต่อ 1401

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรมและงานประกันคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 032-205369 ต่อ 1401

อาจารย์ จันทิมา ดรจันทร์ใต้

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ : 032-205369 ต่อ 1401

โครงสร้างการบริหาร


ประธานสาขาประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี

ประธานสาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

ประธานสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

อาจารย์ สันติภาพ กั้วพรหม

ประธานสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ยงค์อำนวย

ประธานสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ

ประธานสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์ ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์

ประธานสาขา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงสร้างหน่วยงาน