ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 - 2560