ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 - 2560