ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์ (Vision)
   องค์กรแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อบริการชุมชนและท้องถิ่น  
พันธกิจ (Mission)
  1. สร้างสรรค์การบริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สู่ชุมชน และท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพให้มีสมรรถนะและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
 
อำนาจหน้าที่
  1. ผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
2. เป็นแหล่งทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
6. กำกับควบคุมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน