หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม


ลำดับ ชื่่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ยงค์อำนวย
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ นมรักษ์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา บุญเกิด