สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายธวัชวงศ์ แสงสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและงานวิชาการ)

นางสาววิรากานต์ นิ่มนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงินและพัสดุ)

นางสาวมาริษา จินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจการนักศึกษา)