หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ลำดับ ชื่่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง. ทองลิ่ม
3 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง