ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4 (ตำบลจอมบึง)

โดย : ADMIN วันที่ : 29/06/2564 เวลา : 13:42 ดูไปแล้ว : 25 ครั้ง

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4 (ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบชื่อท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ประเภทนักศึกษา มารายงานตัวและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตหน้าที่                                 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์”