คณะกรรมการประจำคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี
ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ว่าที่ร้อยเอก
ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

รองประธานกรรมการ

พันเอกดร.เพทาย อัตเศรณีย์

กรรมการ

ดร.วราวุธ พันธ์บุญมี

กรรมการ

ดร.ปิติ จันทรุไทย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประยูร ยงค์อำนวย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชรินทร์ นมรักษ์

กรรมการ

นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ

กรรมการและเลขานุการ