ติดต่อคณะฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทร : 032-720536 ต่อ 1401  
Website :http://technology.mcru.ac.th
Facebook Fanpage : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง