หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย


ลำดับ ชื่่อ-สกุล
1 อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ
2 อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง
4 อาจารย์ ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
6 อาจารย์ ดร.นวรัตน์ วิทยาคม
7 อาจารย์ ธนกฤต จันทร์ชิดฟ้า
8 อาจารย์ ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์