ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
  ใฝ่ดี : มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ใฝ่รู้ : ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สู้งาน : ขยัน อดทน กระตือรือร้น เสียสละเพื่อส่วนรวม