หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


ลำดับ ชื่่อ-สกุล
1 อาจารย์ สันติภาพ กั้วพรหม
2 อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
3 อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแก้ว
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
6 อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ
7 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยาวุธ เสาวคนธ์