หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


ลำดับ ชื่่อ-สกุล
1 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
3 อาจารย์ ดร.โกเมศ กาบแก้ว
4 อาจารย์ ดร.เสรี เพิ่มชาติ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
6 อาจารย์ ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยาวุธ เสาวคนธ์
8 อาจารย์ สันติภาพ กั้วพรหม