หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต


ลำดับ ชื่่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช จินดาสกุลยนต์
4 อาจารย์ พลอยไพลิน น้อยบาท
5 ดร.โชติ อินทวงศ์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระยุทธ สุริคำ