กรรมการบริหารคณะฯ

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์

ประธานกรรมการ

ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์

รองประธานกรรมการ

อ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี

กรรมการ

ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ

กรรมการ

อาจารย์ จันทิมา ดรจันทร์ใต้

กรรมการ

นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ

กรรมการและเลขานุการ