กรรมการบริหารคณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี
ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ จันทิมา ดรจันทร์ใต้

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

กรรมการ

อาจารย์ว่าที่ร้อยเอก
ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประยูร ยงค์อำนวย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ

กรรมการ

อาจารย์ ขณัฏฐาพรรณ ปานณรงค์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

กรรมการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก
ภัทรกฤต คัชมาตย์

กรรมการ

นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ

กรรมการและเลขานุการ