ประวัติความเป็นมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความเป็นมาดังนี้

         พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 โดยคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมได้แยกคณะฯ ออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต โดยเปิดสอนเฉพาะ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)เท่านั้น

         พ.ศ. 2560 เปิดสาขาวิชาเพิ่มเติมใน สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย โดยเปิดสอนเฉพาะปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เพิ่มเติมในหลักสูตรดังกล่าวเท่านั้น

         พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 5 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 2560 โดยเปลี่ยนจากวุฒิ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เป็นเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คือ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรการผลิต เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม