คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมปฏิบัติหน้าที่ งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations 2002 (ICC

โดย : ADMIN วันที่ : 2022-03-03 เวลา : 00:47:48 ดูไปแล้ว : 1 ครั้ง

งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Innovations 2002 (ICCI 2022) “Ai & Innovative Application”