ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

โดย : ADMIN วันที่ : 18/04/2565 เวลา : 16:11 ดูไปแล้ว : 19 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ โดยมีการบูรณาการ การทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เครือข่ายการทํางานและสิ่งสนับสนุนอื่น ภายใต้กรอบกิจกรรม การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสัมมาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นแหล่ง เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ก่อให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญา ฯลฯ อย่างเป็น รูปธรรม นั้น
                 การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด


ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565