ราชบุรีใช้รังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet ) ฆ่าเชื้อโควิด 19 ผลงานสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โดย : ADMIN วันที่ : 2021-08-25 เวลา : 00:23:21 ดูไปแล้ว : 1 ครั้ง

( 23 ส.ค. 64 ) ที่ห้องประชุมบัวสวรรค์ อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐาน ร่วมรับมอบนวัตกรรมกล่องรังสีอันตราไวโอเลต ( Ultraviolet ) ในการฆ่าเชื้อโควิด 19 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤษ คัชมาตย์และอาจารย์สันติภาพ กั้วพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์พร้อมนักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นและสร้างนวัตกรรมกล่องรังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet ) ในการฆ่าเชื้อโควิด - 19 อย่างง่าย และมีต้นทุนต่ำ ซึ่งในปัจจุบันมีผลการวิจัยและการทดสอบมากมาย ทั้งจากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่พิสูจน์ได้ว่า รังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % โดยเชื้อโรคเหล่านั้น มีตั้งแต่ไข้หวัด 2009 (H1N1) รวมถึงเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังเป็นโรคระบาดรุนแรงในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ บนพื้นผิวทั่วไป และในน้ำได้เป็นอย่างดี กล่องรังสีอัลตราไวโอเลต ( Ultraviolet ) ใช้หลอดรังสี UVC ขนาด 30 วัตต์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กล่องวัสดุ และอื่น ๆ ใช้เวลาฆ่าเชื้อประมาณ 5 – 10 นาที และภายใต้สถานการณ์การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำงาน Work From Home มากขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้คนแล้วที่จะทำให้มีปรับตัวกับครั้งใหม่ได้ดีขึ้น เพื่อสุขภาพอนามัย และภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยทางคณะอาจารย์ได้ส่งมอบเครื่องเพื่อให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงและชุมชนในโอกาสต่อไป