โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)

โดย : ADMIN วันที่ : 11/08/2564 เวลา : 21:17 ดูไปแล้ว : 129 ครั้ง

         วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564ผศ.ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งมีผศ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร รองคณบดีฯ เป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อม "วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เรขาคณิต" ซึ่งบรรยายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ เทคนิค วิธีการในส่วนของพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ที่นักศึกษาจะได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย