ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 ( ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหว

โดย : ADMIN วันที่ : 28/05/2564 เวลา : 16:19 ดูไปแล้ว : 3 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3
( ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี )

           ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 (ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบชื่อท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ประเภทนักศึกษา มารายงานตัวและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) ไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่า “สละสิทธิ์”