font-awesome.min.css">

งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔

2017-04-18 294 ADMIN

งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔

วันพุธที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

รายละเอียด

 

กำหนดการ

 

ใบสมัครเข้าประกวด