ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งมีความเป็นมาดังนี้ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 โดยคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมได้แยกคณะฯ ออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต โดยเปิดสอนเฉพาะ ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)เท่านั้น พ.ศ. 2560 เปิดสาขาวิชาเพิ่มเติมในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย โดยเปิดสอนเฉพาะปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)เพิ่มเติมในหลักสูตรดังกล่าวเท่านั้น พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 5 หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 2560 โดยเปลี่ยนจากวุฒิ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เป็นเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) คือ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรการผลิต เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม