สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นางพรพิมล สุวรรณนัจศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักงาน (งานการเงินและพัสดุ)

นายธวัชวงศ์ แสงสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและงานวิชาการ)

นางสาววิภาดา นิลเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและพัสดุ)