• ...
  • ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาคณบดีและประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ...

2019-06-16 21:46:49
อ่านเพิ่มเติม

ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอ...

2019-05-22 15:40:01
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำ...

2019-05-22 14:02:46
อ่านเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

2019-05-22 13:55:26
อ่านเพิ่มเติม

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง ...

2018-11-16 11:39:19
อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...

2018-10-01 11:30:42
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา ...

2018-11-02 13:59:02
อ่านเพิ่มเติม

งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๔...

2017-04-18 13:54:41
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในสาขาวิชา

สาขาวิชา​อาชีว​อนามัยและ​ความ​ปลอดภัย ​นำนักศึกษา​ดูงาน​ใน​โ...

2019-05-17 10:10:26
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียให้สัมภาษณ์กับรายการ E...

2018-12-17 15:03:56
อ่านเพิ่มเติม

ดร.นฤมล ชูเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับ...

2018-12-06 09:05:43
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญร่วม Edit...

2018-12-11 15:57:09
อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม บริการวิชาการ “PARA MODIFIED RUBB...

2018-12-11 15:44:41
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Te...

2018-10-30 10:37:32
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

  • การประชุมสภาคณบดีและประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  • ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากร

  • อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 ระดับชาติ

ทั้งหมด