สายวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป.เอก)

อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี

ประธานสาขา
 

อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง

กรรมการ
 

ผศ.ดร. ทองแท่ง. ทองลิ่ม

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ. จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

ประธานสาขา
 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

กรรมการ
 

ผศ. อรนุช จินดาสกุลยนต์

กรรมการ
 

ผศ. วีระยุทธ สุรีคำ

กรรมการและเลขานุการ
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อ. สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์

ประธานสาขา
 

อ.ดร. สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

กรรมการ

อ.ดร. โกเมศ กาบแก้ว

กรรมการ
 

อ.ดร เสรี. เพิ่มชาติ

กรรมการ
 

อ. สันติภาพ กั้วพรหม

กรรมการ
 

อ. ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์

กรรมการ

อ. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ

กรรมการ
 

อ.สุริยาวุธ เสาวคนธ์

กรรมการและเลขานุการ
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

ผศ. ประยูร ยงค์อำนวย

ประธานสาขา

ผศ.ดร. วีรพล นามบุญเรือง

กรรมการ
 

ผศ.ดร. ทองแท่ง. ทองลิ่ม

กรรมการ

อ.ดร. ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ

กรรมการ

ผศ. ดร.ชรินทร์ นมรักษ์

กรรมการ
 

อ. อนุชา บุญเกิด

กรรมการและเลขานุการ
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

อ.ดร. นาวิน คงรักษา

ประธานสาขา

อ.ดร. นฤมล ชูเมือง

กรรมการ
 

อ.ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข

กรรมการ
 

อ.จิรากร เฉลิมดิษฐ

กรรมการ
 

อ. นวรัตน์ วิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ
 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.จันทิมา ดรจันทร์ใต้

ประธานสาขา
 

อ.จุรีภรณ์ แก้วจันดา

กรรมการ

อ.อมลรดา รงค์ทอง

อ.ว่าที่ร้อยโทไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

กรรมการและเลขานุการ