ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดี

อ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อ.ดร.นพดล อ่ำดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นวัตกรรมและงานประกันคุณภาพ

ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ประธานสาขาประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ. สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

ผศ.จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

อ.ดร. นาวิน คงรักษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย