ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม  
วิสัยทัศน์
   องค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างนวัตกรรมเต็มรูปแบบทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อบริการชุมชนและท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
พันธกิจ (Mission)
   พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของสาขาวิชาและภารกิจหลักของคณะทุกด้าน