กรรมการบริหารคณะฯ

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์

ประธานกรรมการ

ผศ.อรนุช จินดาสกุลยนต์

รองประธานกรรมการ

อ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี

กรรมการ

ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา

กรรมการ

นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ

กรรมการและเลขานุการ