font-awesome.min.css">

โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายอาชีพให้ชุมชน

2020-09-08 85 ADMIN

        โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการตีมีดเหล็กลายโบราณสู่การอนุรักษ์และสร้างเครือข่ายอาชีพให้ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณแผ่นดิน ปี 25ุ63