font-awesome.min.css">

ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากร

2019-05-22 111 ADMIN

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมสุวรรณา ชั้น 1 โดยมีวาระพิจารณาผู้แทนจากคณาจารย์เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประเด็นพิจารณาPLC ในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ รายวิชาสอนแบบ Active Learning การทวนสอบและเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ขอบคุณข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย