คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
หน่วยงานโปร่งใส
     
- นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ.2561
          คำรับรอง คณบดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          คำรับรอง คณบดี กับ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
- จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
- ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
     
     
   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง