คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผศ.ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2018 ประเทศญี่ปุ่น  
  วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด :    
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : จักรพันธ์  สวัสดี  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง