คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผศ.ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2018 ประเทศญี่ปุ่น  
  วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2018 International Conference on Advanced Energy Materials (ICAEM 2018), January 20-22, Fukuoka, Japan, 2018
http://www.icaem.org/com.html

 

 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง