คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Energy Materials and Applications) , 9th to 11th May 2018 , Salamanca, Spain  
  วันที่ : 30 ตุลาคม 2561  
  รายละเอียด :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC)

ในการประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Energy Materials and Applications) , 9th to 11th May 2018 , Salamanca, Spain

รายละเอียด

 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง