คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการ 2017 ประเทศสิงคโปร์  
  วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560  
  รายละเอียด :    
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : จักรพันธ์  สวัสดี  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง