คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC SolidCAM Turning Workshop  
  วันที่ : 27 มิถุนายน 2560  
  รายละเอียด :    
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : จักรพันธ์  สวัสดี  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง