คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC SolidCAM Turning Workshop  
  วันที่ : 27 มิถุนายน 2560  
  รายละเอียด :
รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุม
เครื่องกลึง CNC SolidCAM Turning Workshop
12 - 13 กรกฏาคม 2560 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 8 ชั้น 4
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง