คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) Japan  
  วันที่ : 27 มีนาคม 2560  
  รายละเอียด :    
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : จักรพันธ์  สวัสดี  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง