คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) Japan  
  วันที่ : 27 มีนาคม 2560  
  รายละเอียด :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญให้เป็น Technical Program Committee (TPC) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Energy Materials and Applications, 2017 ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Hiroshima, Japan  ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560

 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง