คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ดร.นฤมล ชูเมือง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล “The Best Presentation Award”  
  วันที่ : 6 ธันวาคม 2561  
  รายละเอียด :
         อาจารย์ ดร. นฤมล ชูเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล “The Best Presentation Award” ในการนำเสนอผลงานที่ชื่อว่า “A Comparative Study of Classification Liver Dysfunction with Machine Learning” ณ เวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ Pullman Pattaya Hotel G พัทยา ประเทศไทย โดยผลงานจะถูกเผยแพร่บน IEEE Xplore Digital Library ในฐานข้อมูล SCOPUS
 
 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง