คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญร่วม Editorial Board Members ของวารสารนานาชาติ “Modern Materials Science and Technology”  
  วันที่ : 11 ธันวาคม 2561  
  รายละเอียด :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพล นามบุญเรือง ได้รับเชิญร่วม Editorial Board Members ในวารสารนานาชาติ “Modern Materials Science and Technology”  ประเทศสิงคโปร์

http://ojs.whioce.com/index.php/mmst/about/editorialTeam

http://ojs.whioce.com/index.php/index/index

 

 

 

 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง