คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
     
  เรื่อง : เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยี 4.0 อุตสาหกรรมการผลิต"  
  วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561  
  รายละเอียด :

 
    *** ไม่มีเอกสารแนบ ***  
    ข่าวโดย : ธวัชวงศ์  แสงสัมฤทธิ์  
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง