ประเมินโปร่งใสยุติธรรม (ITA)
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน
(OIT_01) - โครงสร้างหน่วยงาน
(OIT_02) - ข้อมูลผู้บริหาร 
(OIT_03) - อำนาจหน้าที่ 
(OIT_04) - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(OIT_05) - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(OIT_06) - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(OIT_07) - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
(OIT_08) - Q&A
(OIT_09) - Social Network
การบริหารงาน
(OIT_10) - แผนการดำเนินงานประจำปี 
  (OIT_11) - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(OIT_12) - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  (OIT_13) - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  (OIT_14) - มาตรฐานการให้บริการ
  (OIT_15) - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(OIT_16) - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
(OIT_17) - E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
(OIT_18) - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  (OIT_19) - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
  (OIT_20) - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  (OIT_21) - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(OIT_22) - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  (OIT_23) - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  (OIT_24) - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (OIT_25) - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (OIT_26) - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  (OIT_27) - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  (OIT_28) - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
(OIT_29) - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(OIT_30) - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  (OIT_31) - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
  (OIT_32) - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  (OIT_33) - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(OIT_34) - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  (OIT_35) - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  (OIT_36) - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  (OIT_37) - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต
  (OIT_38) - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  (OIT_39) - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  (OIT_40) - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
  (OIT_41) - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  (OIT_42) - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  (OIT_43) - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  (OIT_44) - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  (OIT_45) - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  (OIT_46) - มาตรการป้องกันการรับสินบน
  (OIT_47) - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  (OIT_48) - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ