คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
เรื่อง : งานทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  วันที่ : 10 มกราคม 2561  
  รายละเอียด :

งานทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 10 มกราคม 2561
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
     
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง