คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
เรื่อง : กีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48  
  วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด :
ภาพรวมพิธีเปิดกีฬา ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48
ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง