คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 
 
เรื่อง : ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  วันที่ : 25 ตุลาคม 2560  
  รายละเอียด :
ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวรรณภา อาคาร 17 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     
       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง