โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2/2564

โดย : ADMIN วันที่ : 2022-04-22 เวลา : 10:34:34 ดูไปแล้ว : 9 ครั้ง

ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งคณะในมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานที่ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย และก่อนจะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้น ต้องมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาในวันที่ 19 - 22 เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งในระดับปริญญาตรีของทางคณะ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร 1.)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2.)หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

ทวนสอบ2/2564