วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โดย : ADMIN วันที่ : 2021-07-14 เวลา : 21:43:09 ดูไปแล้ว : 1 ครั้ง

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน

และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #IDTMCRU

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม