อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 ระดับชาติ

โดย : ADMIN วันที่ : 2019-05-22 เวลา : 13:55:26 ดูไปแล้ว : 144 ครั้ง

อาจารย์ ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นำโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประเภทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เรื่อง การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบก่อนวิกฤตในกระบวนการผลิตโพลีเอสเตอร์
โดย นายทรงวุฒิ ชุนหชัย ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Coop_MCRU