ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ( ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จั

โดย : ADMIN วันที่ : 24/05/2564 เวลา : 23:11 ดูไปแล้ว : 2 ครั้ง

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2
( ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี )

ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น 
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมจึงขอประกาศ “ ไม่มีผู้สมัครเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 (ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี) ”